DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
Bouwbegeleiding
Contra-expertise
Gestolen Boten
Keuringen & Taxaties
Tarieven

In onderstaand overzicht ziet u of uw verzekeringsmaatschappij de kosten voor contra-expertise wel of niet vergoed. In die gevallen waarin de kosten voor contra-expertise niet worden vergoed kan een beroep gedaan worden op 'Vergoeding buitengerechtelijke kosten' zoals geregeld in artikel 6:96 BW.

 

Maatschappij Polis omschrijving vergoeding
AEGON

Woon- & VrijeTijdpakket
voorwaarden nr. 3002 - betreffend artikel: 2.1.1.b

 

Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris en de kosten welke de door AEGON benoemde expert en diens deskundigen in rekening brengen.

Ja, beperkt
ALLIANZ Nederland Schadeverzekering N.V. Pleziervaartuigenverzekering voorwaarden PV 07 - betreffend artikel: 8.2.3.2.b

De honoraria en kosten van de deskundige die de verzekeringnemer heeft benoemd, worden vergoed tot maximaal de honoraria en kosten van de deskundige die door de verzekeraar is benoemd.

Ja, beperkt
ANWB (Unigarant) Bootverzekering
Voorwaarden WSP ANB - betreffend artikel: 12.2

De kosten van de expert die u heeft benoemd komen voor uw rekening. De kosten van de derde expert die gezamenlijk is benoemd worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Nee
ASR Verzekeringen  Multizeker - Boot Casco Allrisk 
Voorwaarden Model BO-CA 2009-01 - betreffend artikel: 6.2 + 6.3

Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u in overleg met onze deskundige zelf een tweede deskundige kiezen. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over het schadebedrag, benoemen zij samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Ja, beperkt
Avéro Achmea Watersport
Voorwaarden modelnummer P-R209 - betreffend artikel: 10.2

Bij onderling goedvinden door één ter zake kundig expert; Als partijen dat wensen: door twee ter zake kundige experts, waarvan er één wordt aangewezen door de verzekerde (contra-expert) en één door ons. In dit geval moeten de experts voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de eerste twee experts het niet eens worden, stelt de derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de begrotingen van de beide eerdere experts. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als voor ons. De kosten van een derde expert worden door ons betaald. Als de verzekerde door de derde expert geheel in het gelijk wordt gesteld, nemen wij ook de redelijke kosten van uw expert voor onze rekening;

Ja, beperkt
Centraal Beheer Achmea Pleziervaartuigenverzekering 07-06
Algemene voorwaarden pv-070 - betreffend artikel: 12.3

De verzekeringnemer kan zelf een bij het NIVRE ingeschreven registerexpert benoemen (NIVRE= Nederlands Instituut van Register Experts); 
- komen de door de maatschappij aangewezen expert en de door de verzekeringnemer aangewezen expert niet tot overeenstemming, dan benoemen zij in goed overleg een derde deskundige. Het bedrag van de schade wordt door deze derde deskundige bindend vastgesteld, mits deze bepaling ligt binnen de grenzen van de door de twee experts vastgestelde schadebedragen. Elk van de partijen draagt de kosten van de eigen deskundige; de kosten van de derde deskundige worden door beide partijen elk voor de helft gedragen. Indien de verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt, neemt de maatschappij de kosten van de derde deskundige voor haar rekening.

Ja, beperkt
Delta Lloyd

De Watersportpolis
Model TE 03.2.01 C - betreffend artikel: 

 

De vaststelling van schade en/of kosten geschiedt in onderling overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert. Indien een dergelijke afwikkeling niet mogelijk is, heeft de verzekerde het recht ook zelf, voor eigen rekening, een expert in te schakelen. Wanneer op basis van de bevindingen van beide experts geen overeenstemming omtrent de schadevaststelling - of over de toedracht - wordt bereikt, benoemen de betrokken experts een derde expert die binnen de grenzen van de voorgaande taxaties een bindende uitspraak doet. De kosten verbonden aan het verkrijgen van een dergelijk bindend advies worden door de maatschappij gedragen.

Nee
EFM Onderlinge Schepenverzekering U.A. Reglement Pleziervaart - betreffend artikel: 25.3 en 25.4

Kan de deelgenoot/verzekerde zich met de schadevaststelling van de expert niet verenigen dan zal een tweede taxatie geschieden door twee wederzijds te benoemen experts. Elke partij draagt de kosten van haar eigen expert. Worden de bedoelde experts het niet eens, dan zal de meest gerede partij de bevoegde rechter te Rotterdam verzoeken een expert te benoemen om een bindende taxatie uit te brengen. De kosten worden door de maatschappij en de deelgenoot/verzekerde, ieder voor de helft, gedragen.

Nee
Erasmus Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) - betreffend artikel: 7.2.2

De kosten van de deskundige van verzekeringnemer komen voor rekening van verzekeringnemer, tenzij deze kosten moeten worden aangemerkt als redelijke kosten tot het vaststellen van de schade als bedoeld in artikel 7:959 BW.

Ja, beperkt
Europeesche Bootverzekering
Algemene Voorwaarden 310.055 Bootverzekering 03-08 - betreffend artikel: 38.6

Bij verschil van mening over de hoogte van het schadebedrag heeft verzekerde het recht om tegenover de deskundige van de Europeesche een andere deskundige aan te wijzen. De kosten van deze deskundige zijn voor rekening van verzekerde.

Nee

 

FBTO Pleziervaartuigenverzekering
ingangsdatum 1-4-2007 - betreffend artikel: 8.4

Kosten van de door u benoemde expert komen voor uw rekening. kosten van de arbiter worden door u en FBTO ieder voor de helft gedragen.

Nee

 

Generali Algemene Voorwaarden (027) - betreffend artikel: 8.3

Generali vergoedt boven de verzekerde som de expertisekosten; de salarissen en kosten van de door de verzekerde benoemde expert worden vergoed tot ten hoogste het bedrag dat de expert van Generali haar in rekening brengt.

Ja, beperkt
Goudse Pleziervaartuigen polis - betreffend artikel: 21.1

De regeling van een schade zal door De Goudse of door een door haar benoemde deskundige in overleg met verzekeringnemer of diens gemachtigde geschieden. Indien geen overeenstemming bereikt kan worden, heeft de verzekeringnemer het recht voor eigen rekening eveneens een deskundige te benoemen, in welk geval het schadebedrag door beide deskundigen gezamenlijk zal worden vastgesteld. Indien ook dan geen overeenkomst wordt verkregen, zullen de 2 deskundigen gezamenlijk of de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, op verzoek van de meest gerede partij, een derde deskundige benoemen, wiens oordeel beslissend zal zijn. De kosten van de derde deskundige zullen door de verzekeringnemer en De Goudse elk voor de helft gedragen worden.

Nee
Interpolis Pleziervaartuigenverzekering
Bijzondere voorwaarden Model 202K3 - betreffend artikel: 6.5 + 6.6

De verzekerde heeft het recht naast de deskundige die door ons wordt aangewezen ook zelf en op eigen kosten een deskundige aan te wijzen. Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen benoemen zij samen een derde deskundige. De schadevaststelling van deze derde deskundige moet binnen de grenzen van de beide voorgaande taxaties blijven. De taxatie van deze derde deskundige is bindend. De kosten van een derde deskundige worden door de verzekerde en door ons, ieder voor de helft gedragen. Als de verzekerde door de derde deskundige geheel in het gelijk wordt gesteld, nemen wij de kosten van alle deskundigen voor onze rekening.

Ja, beperkt
Klaverblad Pleziervaartuigenverzekering
Voorwaarden PV02 - betreffend artikel: 4.2 en 4.3

Indien de verzekerde het niet eens is met de schadevaststelling door de door de maatschappij aangewezen expert, dan kan hij zelf op eigen kosten een expert benoemen die de schade samen met de door de maatschappij benoemde expert zal vaststellen. In dit geval benoemen beide experts samen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde als scheidsman, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade en kosten binnen de grenzen van beide taxaties bindend zal vaststellen na beide expert gehoord of behoorlijk opgeroepen hebben. De scheidsman bepaalt bij zijn beslissing tevens welke partij zijn kosten zal dragen.

Nee
Kuiper Verzekeringen Pleziervaartuigenverzekering
Voorwaarde PLV2007 - betreffend artikel: 3.2.2

Bij verschil van mening heeft verzekeringnemer het recht om een eveneens onafhankelijke contra-expert naar eigen keuze te benoemen, wiens kosten worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. Verzekeraar zal hiervoor echter ten hoogste het hem door de in 3.2.1 genoemde expert berekende bedrag vergoeden. Voordat de contra-expert zijn werkzaamheden aanvangt, dient hij tezamen met de door verzekeraar benoemde expert een derde deskundige aan te wijzen, wiens kosten ten laste van verzekeraar komen. Kan over de keuze van deze derde deskundige geen overeenstemming worden bereikt, dan heeft verzekeraar hierin de beslissende stem. Het oordeel van de derde deskundige is bindend indien en voor zover hij beide experts deugdelijk heeft gehoord dan wel daartoe deugdelijk heeft opgeroepen. Houden beide experts een blijvend meningsverschil over de omvang van de schade, dient de derde deskundige deze schade binnen de grenzen van de door hen genoemde bedragen vast te stellen.

Ja, beperkt
Lancyr De Watersportpolis
Model KTE 03.2.01 B - betreffend artikel: 5.1

De vaststelling van schade en/of kosten geschiedt in onderling overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert. Indien een dergelijke afwikkeling niet mogelijk is, heeft de verzekerde het recht ook zelf, voor eigen rekening, een expert in te schakelen. Wanneer op basis van de bevindingen van beide experts geen overeenstemming omtrent de schadevaststelling - of over de toedracht - wordt bereikt, benoemen de betrokken experts een derde expert die binnen de grenzen van de voorgaande taxaties een bindende uitspraak doet. De kosten verbonden aan het verkrijgen van een dergelijk bindend advies worden door de maatschappij gedragen.

Nee
London Verzekeringen Pleziervaartuigenverzekering
Voorwaarden PLV061 - betreffend artikel: 4.1

De schade zal in overleg tussen verzekeraar en verzekeringnemer worden geregeld. Verzekeraar heeft het recht de schade en de schadeoorzaak te laten onderzoeken door een deskundige. Bij verschil van mening heeft verzekeringnemer het recht zelf een deskundige te benoemen, wiens kosten voor rekening van verzekeringnemer komen. Bij verschil van mening tussen beide deskundigen zullen deze samen een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van beide taxaties moet blijven. De taxaties van de derde deskundige is bindend. De kosten van de derde deskundige worden gedragen door verzekeraar en verzekeringnemer, ieder voor een gelijk deel.

Nee
Noordhollandsche van 1816 Pleziervaartuigenverzekering
polismantel 4507 - betreffend artikel: 12

Schade anders dan hierboven bedoeld wordt vastgesteld óf in onderling overleg óf door twee deskundigen, waarvan de verzekeringnemer en de maatschappij er elk één aanwijzen. Voor het geval de taxaties verschillen, benoemen de twee deskundigen een derde, die een bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun taxaties. De kosten van de deskundigen zijn voor rekening van de maatschappij. Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde deskundige worden echter slechts vergoed voor zover zij het bedrag, dat aan de door de maatschappij benoemde deskundige wordt vergoed, niet te boven gaan.

Ja, beperkt
Ohra Schadeverzekering N.V. Pleziervaartuigenverzekering
Model PL0705 - Betreffend artikel: 11.1

De vaststelling van schade en/of kosten geschiedt in onderling overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert. Indien een dergelijke afwikkeling niet mogelijk is, heeft de verzekerde het recht ook zelf, voor eigen rekening, een expert in te schakelen. Wanneer op basis van de bevindingen van beide experts geen overeenstemming omtrent de schadevaststelling - of over de toedracht - wordt bereikt, benoemen de betrokken experts een derde expert die binnen de grenzen van de voorgaande taxaties een bindende uitspraak doet. De kosten verbonden aan het verkrijgen van een dergelijk bindend advies worden door de maatschappij gedragen.

Nee
Reaal Verzekeringen Pleziervaartuigverzekering Voorwaarden 15 21 08-04 1 Polismantel PLZ 0904 / april 2009 - betreffend artikel: 4.2

Bij verschil van mening omtrent een door een door verzekeraar benoemde schade-expert vastgestelde toedracht en/of schadebedrag hebben verzekerden het recht op eigen kosten eveneens een schade-expert te benoemen. Blijkt er een verschil te bestaan in de door de beide experts vastgestelde schadebedragen, dan benoemen zij gezamenlijk een derde expert, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde expert worden door elk der partijen voor de helft gedragen; de kosten van alle experts zullen echter voor rekening van verzekeraar komen, als verzekerden door de derde expert geheel in het gelijk worden gesteld.

Ja, beperkt
Unigarant Verzekeringen Watersportverzekering 
Voorwaarden WSP UGC - betreffend artikel: 12.2

Wij betalen de expertisekosten van de expert die door ons is benoemd. De kosten van de expert die u heeft benoemd komen voor uw rekening. De kosten van de derde expert die gezamenlijk is benoemd worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Nee
Univé Verzekeringen Pleziervaartuigverzekering
Speciaal reglement PLV - 2 - betreffend artikel: 32.2

Indien met betrekking tot het vastgestelde bedrag geen overeenstemming wordt bereikt, wordt deze vastgesteld door twee deskundigen, één aangewezen door de verzekerde en één door de maatschappij. In dit geval dienen de deskundigen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde deskundige te benoemen, hierna te noemen arbiter. Bij gebrek aan overeenstemming tussen beide deskundigen stelt de arbiter voor beide partijen bindend het schadebedrag vast. Elk der partijen draagt de kosten van haar deskundige, de kosten van de arbiter komen voor rekening van de maatschappij, tenzij de arbiter anders bepaalt.

Nee

Dit overzicht is samengesteld uit de online beschikbare polisvoorwaarden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Samengesteld februari 2010.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  © 2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01