DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
Particulier
Zakelijk
Werkgebied
In de media
Contact
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacybeleid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Alle overeenkomsten en aanbiedingen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van de door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die met ons een overeenkomst wenst af te sluiten, afsluit of heeft afgesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

Artikel 2 OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd, dan wel op het moment dat wij feitelijk een aanvang hebben gemaakt met de werkzaamheden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, al dan niet gemaakt of gedaan na het tot stand komen van de overeenkomst, binden ons slechts indien deze door daartoe bevoegde personen zijn gedaan en door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten van die derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 3 HONORARIUM / TARIEF

1. De door ons gehanteerde honoraria/tarieven zullen indien mogelijk vooraf aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Door het verstrekken van de opdracht erkent deze met de hoogte daarvan in te stemmen. Tariefwijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

2. De honoraria / tarieven zijn gebaseerd op de binnen de branche geldende richtlijnen en op de door ons te maken (interne) kosten en afhankelijk van de aard van de verstrekte opdracht uitgedrukt in: - een promillage van de getaxeerde waarden; - een vergoeding op uurbasis; - een vergoeding per (deel van een) dag; - iedere andere vorm van vergoeding(en).

3. Honoraria / tarieven kunnen na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden gewijzigd indien (interne) kosten hier aanleiding toe geven en deze redelijk zijn, indien en voor zo ver wettelijke voorschriften zich hiertegen niet verzetten. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Annulering door de opdrachtgever van een reeds verstrekte opdracht in geval van tariefsverhoging is slechts mogelijk indien de verhoging meer dan 20% van het overeengekomen honorarium bedraagt. De tot dan toe verrichte werkzaamheden dienen volledig te worden vergoed.

Artikel 4 OMVANG / UITVOERING VAN HET WERK

1. Alle door ons te verrichten werkzaamheden, taxaties daaronder begrepen, worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd, zonder dat wij een bepaald resultaat (bijvoorbeel verkoop-, executie- of schadebedrag) kunnen garanderen. Ook begrotingen etc. zijn naar beste weten en kunnen, doch vormen geen garantie dat de reparaties daadwerkelijk voor het begrote bedrag kunnen worden uitgevoerd.

2. De opdrachtgever verkrijgt, afhankelijk van de aard van de verstrekte opdracht, een advies c.q. rapport welke geld als nakoming van de verstrekte opdracht. Aan de inhoud van het advies c.q. rapport kan de opdrachtgever geen enkele garantie ontlenen.

3. Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt namens een derde, zal de opdrachtgever ons vrijwaren voor door die derde ingestelde vorderingen, van welke aard deze ook mogen zijn.

4. Eventueel overeengekomen termijnen zijn voor ons slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

5. Elk door ons uit te brengen advies c.q. rapport zal door de opdrachtgever niet voor een ander doel mogen worden gebruikt dan waarvoor het is uitgebracht.

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever mocht lijden, bijvoorbeeld als gevolg van fouten, onduidelijkheden of onvolledigheid van de door ons te verlenen of verleende diensten of uitgebrachte adviezen c.q. rapporten. Wij zullen evenmin aansprakelijk zijn voor schade welke de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van het niet of niet tijdig gereedkomen van het advies c.q. rapport. Deze zelfde uitsluiting van aansprakelijkheid wordt bedongen ten behoeve van alle werknemers, vertegenwoordigers en andere derden die bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.

2. De opdrachtgever zal ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met het door ons uit te brengen of uitgebrachte advies c.q. rapport. Bij afgifte van het advies c.q. rapport aan een derde is de opdrachtgever gehouden de derde een exemplaar van deze voorwaarden te overhandigen.

Artikel 6 BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij overhandiging van het advies c.q. rapport te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3. In gevallen dat de opdrachtgever: 
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot sursťance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt overgelegd; 
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen; 
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkele plaatsvinden van een der hiervoor genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door ons verrichte werkzaamheden terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 7 RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 8 VERVALTERMIJN

1. Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de datum van indiening van het rapport of advies of na de datum van voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen met betrekking tot aan ons verleende opdrachten of uitgebrachte adviezen c.q. rapporten zullen, voor zover behorend tot de competentie van de Rechtbank in eerste instantie uitsluitend worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam of Amsterdam, zulks te onzer keuze.

Zoals gedeponeerd ter griffie bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 35/1996 

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  © 2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01