DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
Bouwbegeleiding
Contra-expertise
Gestolen Boten
Keuringen & Taxaties
Tarieven

Buitengerechtelijke kosten art. 6:96 BW.

De basis voor de buitengerechtelijke kosten is vastgelegd in artikel 6:96 lid 2 onder c BW (Burgerlijk Wetboek). Deze bepaling houdt in dat als vermogensschade mede voor vergoeding in aanmerking komen de redelijke kosten ter verkrijging van schadevoldoening buiten rechte.Op het moment dat het alsnog tot een procedure komt, is het de rechter die bepaalt welke kosten wel en welke kosten niet onder dit artikel vallen. Dit vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad in 1987:”Een en ander leidt ertoe te aanvaarden dat redelijke kosten van rechtsbijstand ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid mede voor vergoeding in aanmerking komen tenzij het tussen partijen tot een rechtsgeding volgt…”.

In het schadevergoedingsrecht geldt het beginsel dat de benadeelde zoveel mogelijk in die toestand wordt gebracht waarin hij zou verkeren als het schadeveroorzakende feit achterwege was gebleven. Als hij dus bijstand aanvraagt om deze situatie te beoordelen, dan komen deze kosten ook voor de aansprakelijke partij. De kosten zouden anders immers niet zijn gemaakt.

Om voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten in aanmerking te komen moet het redelijk zijn geweest om deze kosten te maken en moet de omvang daarvan ook redelijk zijn. 

Want, waarom zou een consument “gestraft” moeten worden door het halen van zijn recht door kosten die hiervoor nodig zijn niet vergoed te krijgen. Er is immers sprake van een groot machtsverschil tussen enerzijds een grote maatschappij met veel financieel vermogen en een goed toegeruste juridische afdeling ten opzichte van een consument.

Dat de consument dan ook bijstand aanvraagt is redelijk. En dat de consument hiervoor volledig schadeloos gesteld wordt als hij alsnog zijn recht haalt en de maatschappij ten onrechte schadevergoeding heeft geweigerd, is ook redelijk.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  © 2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01